Arzător de grâne femme,

arzător de grâne femme

Ion C. More Acad.

arzător de grâne femme

SSubliniam îîncã dde la îînceput ccã nnu aavem dde aa fface c Less Read the publication Acad. SSubliniam îîncã arzător de grâne femme la îînceput ccã nnu aavem dde aa fface ccu oo revistã dde lliteraturã, aaºa ccum mmulte existã îîn þþarã ººi mmulte ddintre eele ccu tradiþie, rrenume, ssolidã rreputaþie, influenþã.

OO aanumitã tentã dde ppublicaþie dde nniºã sse asociazã iimediat uunei aasemenea reviste, mmai aales ccã lliteraþii sscriu mmult, asta lle ee mmenirea, nnu-ii aaºa? SSã llãsãm deci ddefiniþiile ººi ssã pprocedãm pprin exemple. PPe vvremea ggrecilor dde demult, mmatematica geometria ººi filosofialiteratura eerau surori bbune, nnu prea eexista graniþã îîntre ele.

ÎÎntre timp llucrurile ss-aau mmiºcat, nnu sse putea aaltfel.

EEseuri, cronici dde arzător de grâne femme, ccronici dde eeveniment. Nu ººi pproducþii iinedite ddeocamdatã, prozã ssau ppoezie.

arzător de grâne femme

Afirmaþiile aanterioare ppot ffi iilustrate, pe ccomponente, ccu mmateriale ttrimise spre rrevistã, mmai aales ppoezie. CCu scuzele dde rrigoare ººi ccu eexplicaþiile dinainte: ddeocamdatã nnu.

arzător de grâne femme

Nu se publicã decât materiale inedite. Reproducerea oricãrui articol se face numai cu acordul autorului ºi precizarea sursei.

D intre pprimele hhotãrâri, dupã cele strict organizatorice alegerea preºedintelui, stabilirea întâlnirilor în ultima zi de miercuri din fiecare lunã, la ora Un început bun, materializat deja în douã expoziþii –— o imagine de la prima apare mai jos, despre cea de a doua va fi vorba într-un text separat.

E-mmail: curteadelaarges gmail. Am vãzut spectacolul ºi simt nevoia sã-l revãd, sã-l revãd pe secvenþe, într-atât de dens în idei ºi în emoþii mi se pare. O altfel de istorie a teatrului românesc ºi universal, dar ºi o istorie a sufletului feminin în marea competiþie cu Timpul ºi cu Dragostea.

Autorul, prozatorul Marin Ioniþã, bun cunoscãtor al literaturii, dar ºi al sufletului omenesc, a realizat o sintezã de idei ºi sentimente în faþa cãrora, ca în faþa unui ecran panoramic, rãmâi pe gânduri.

Actorul, Luminiþa Borta, a dat strãlucire acestor idei, pe care le-a trãit cu intensitate de flacãrã, le-a îmbrãcat cu propriile emoþii, încât te întrebi pe bunã dreptate de unde are forþa sã ardã pânã la sfârºitul spectacolului cu atâta dãruire, fiindcã monodrama, cu minime schimbãri de decor ºi de costume, este o continuã zbatere, un zbor în care actorul îºi înalþã spectatorii.

arzător de grâne femme

A m pparticipat la dialogul pe care Autorul ºi Actorul l-au susþinut dupã spectacol, rãspunzând la întrebãrile din salã. Monodrama, un gen modern, cu mare succes în strãinãtate, o pasioneazã pe Luminiþa Borta, care i-a cerut lui Marin Ioniþã sã scrie un text pentru ea.

de sebaro ~ Litterae

Am vrut sã-i dau posibilitatea de a juca mai multe roluri: rolul unei fiinþe care iubeºte ºi este trãdatã, problema relativitãþii timpului, problema morþii, problema demnitãþii, raportul dintre realitate ºi simþuri. Acestea sunt coordonatele în care se zbate aceastã fiinþã.

LA CHALEUR D'ETRE ENSEMBLE #VLOG

Cerul este peste tot ºi câte un pic de eternitate este în fiecare. La vernisajul artistului plastic argeºean au participat ºi au vorbit despre pictor ºi despre lucrãrile expuse Filofteia Pally –— directoarea Muzeului Goleºti, Mariana ªenilã-Vasiliu –— plastician ºi critic de artã, Elena Stoica –— pictor ºi profesoarã de educaþie plasticã, scriitorul Dumitru Augustin Doman, filosoful Leonid Dragomir.

A prezentat prof.

arzător de grâne femme

Florea Firan, directorul editurii ºi revistei craiovene. De asemenea, Clubul l-a avut ca oaspete pe prof.

Anunturi pelete - pelete

Vasile Vasile, cu cartea Femeia în de chipuri. Maxime, cugetãri, proverbe Bucureºti,realizatã împreunã cu Margareta Vasile. Îl vãzui prima datã într-o zi cu ploaie la Chiºinãu pe timpul Marilor Adunãri Naþionale. Domnia sa, de pe pragul edificiului din faþa Catedralei, înconjurat de elita intelectualã a Basarabiei, vorbea lumii care veni sã-l vadã, sã-i asculte incomparabilul dar de orator, unicatul mod al cugetãrii, veni sã-i absoarbã infinita energie ce tot propulsa necontenit.

Imediat gândurile mã duserã pe culmea Goverlei din înstrãinata Bucovinã, de unde vocifereazã planeta Pãmânt cu fluxul furtunos de ape cristaline –— sorginte a Prutului ce ne poartã dramele pe parcurs de secole.

arzător de grâne femme

Asevedeași